fbpx

Contract cu turistul

Părţile contractante:

    Societatea SC Calema Cernea Srl, cu sediul social în Ploieşti, Str. Muşeţelului nr.23, punct de lucru: Braşov, Str. Politehnicii nr.3, ap.3, telefon: 0368008008, 0728132366, email: office@neotour-brasov.ro, număr de înregistrare la registrul comerţului: J29/363/1992, cod de înregistrare fiscală:RO1353566, conturi bancare:RO24BTRL00801202H61953XX-lei, RO96BTRL00804202H61953XX-EUR, RO48BTRL00802202H61953XX-USD, deschise la Banca Transilvania, titulară a Licenţei de turism nr. 1225/25.02.2019, pentru Agenţia: Neotour Braşov, Polita de Asigurare emisă de CityInsurance seria BN nr. 2289 valabilă până la data de 22.02.2022 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de către turisti, afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.neotour-brasov.ro reprezentată prin Irina Cernea, în calitate de Director Agenţie, denumită în continuare AGENŢIA

şi

Doamna/Domnul……………………………………………………………. domiciliat/a în ……………………………………………………………………………., telefon: ………………………, posespr/posesoare a cărţii de identitate seria ………… nr. …………….., CNP: ……………………………., în calitate de Călător sau Beneficiar al serviciilor de călătorie

au convenit la încheierea prezentului contract.

Definiții:
1.
pachet de servicii turistice– combinația prestabilită a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași călătorii sau vacanțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 3 pct. 12 din O.G. nr. 2 / 2018.

2. agenție de turism organizatoareunitate specializată a operatorului economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emisă în condițiile legii, care poate desfășura activitatea de organizare, respectiv activitatea prin care combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu pct. 12 lit. b pct. V. din O.G. nr. 2 / 2018.

3. agenție de turism intermediarăunitate specializată a operatorului economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emisă în condițiile legii, care poate desfășura activitatea de intermediere, respectiv activitatea prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism organizatoare.

4. călătororice persoană care dorește să incheie un contract sau care are dreptul să călătoreasca pe baza unui contract încheiat in conditiile OG nr. 2/2018.

5. circumstanțe inevitabile și extraordinare – o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație si ale cărei consecințe nu ar fi putut fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

6.contract privind pachetul de servicii de călătorie – contractul ce are ca obiect un pachet în ansamblul său, în cazul in care pachetul este executat în temeiul unor contracte separate, toate contractele fiind aplicabile serviciilor de călătorie cuprinse în pachet.

I.Obiectul contractului

  1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea către călător efectuată de Agenție a pachetului de servicii de calatorie ce se regaseste in oferte care constituie parti-integrante la prezentul contract si care este înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

  2. Contractul produce efecte :

a) începând cu data semnării sale de către călător, în cazul serviciilor confirmate în momentul solicitării,

b) începând cu data la care serviciile solicitate de către călător au fost confirmate de către agenție, respectiv călătorul ia cunoștiință despre serviciile care i-au fost confirmate și pe care le acceptă, în scris. În cazul în care conținutul cererii de rezervare diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a facut în termen de 7 zile calendaristice de la data solicitării rezervării, călătorul poate considera că pachetul de servicii turistice nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite, fără a fi însă în măsură a solicita despăgubiri. Este responsabilitatea călătorului de a se informa prin orice mijloace (telefon, email, personal la sediul agenției) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat în termen de 7 zile și de a se prezenta la sediul Agenției pentru semnarea contractului.

c) prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanță, prin mijloace electronice E-mail/WhatsApp/Facebook Messenger);

3. Călătorul își însusește prezenta clauză și declară că a fost informat că trebuie sa consulte http://www.mae.ro/travel-alerts pentru a beneficia de informații privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori cu privire la care există alerte de călătorie, sub formă de avertismente sau atenționări.

II. Prețul contractului

1. La încheierea contractului se achită astfel:

a) un avans de ……………………… din preţul stabilit iar diferența de……………………………….se va achita până la data de…………………

2. Prețul nu cuprinde costurile care nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitățile de încetare, care urmează să fie stabilite, atunci când este cazul, pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract și a legislației aplicabile.

3. Pentru serviciile de călătorie contractate în regim special (de exemplu: early booking, last minute, ofertă specială etc) reducerea este inclusă în pachet, iar procentul de reducere se aplică numai serviciilor de cazare. În cazul în care călătorul solicită modificarea contractului, se va anula rezervarea cu penalizările prevăzute în cuprinsul prezentului contract și oferta va fi refăcută la prețul și condițiile din momentul reînscrierii.

4. Nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor în regim special (de exemplu: early booking, last minute, oferta specială etc) determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.

5. Călătorul poate achita contravaloarea pachetului de servicii de călătorie achiziționat de la Agenție, întruna dintre modalitățile următoare:

– în numerar, prin depunere la ghișeul unităților bancare la care Agenția are conturi deschise,

– în numerar sau EPos, la sediul Agenției

– prin transfer bancar în conturile Agenției.

Fiecare parte își asumă, fără vreo pretenție imputabilă celeilalte părți, comisioanele și spezele bancare practicate de către instituția bancară cu care a ales să colaboreze.

6. Prețul pachetului de servicii de călătorie poate fi mărit ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte:

a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

7. În situația creșterii prețului pachetului de servicii achiziționat Agenția va trimite călătorului o notificare clară şi inteligibilă privind această creştere, însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.

8. Călătorul are dreptul la o reducere de preţ care corespunde unei scăderi a costurilor mai sus mentionate.

  9. În cazul unei reduceri de preţ, Agenţia are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din suma de rambursat. La cererea călătorului, Agenţia va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

III. Modalităţi de plată

   1. La încheierea contractului se percepe un avans de minim 30% din preţul stabilit sau, după caz, se va efectua plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

2. Plata diferenței se va face conform termenelor înscrise in factura fiscală, oferta turistică/informațiile precontractuale anexate prezentului contract.

3. Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, procent aplicat la suma scadentă și neachitată.

4. În cazul nerespectării termenelor de plată, Agenția are dreptul de:

a) a anula rezervarea.

b) de a refuza emiterea documentelor necesare călătoriei, respectiv, NU ESTE OBLIGATĂ SĂ PRESTEZE SERVICIILE COMANDATE ȘI CONFIRMATE, caz în care Călătorul este obligat să plătească penalizarea conform condițiilor de denunțare.

În cazul unui avans deja achitat, Agenția are dreptul de a păstra avansul respectiv, acesta reprezentând contravaloarea penalizării aferente denunțării.

În caz de neachitare integrală a serviciilor turistice de către Călător, Agenția își rezervă dreptul de a presta servicii doar parțial până când achitarea datoriilor de către Călător esre înregistrată.

Călătorul declară că a luat cunoștință de prevederile prezentei clauze, cu al cărui conținut este de acord.

 5. Plata pachetului de servicii de călătorie externe poate fi efectuată într-o singură monedă, în valută sau în RON, la cursul de referinţă al Băncii Transilvania, din ziua emiterii facturii.

6. Plata pachetului de servicii de călătorie interne se poate efectua și cu vouchere sau carduri de vacanță. În această situație se vor respecta prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În situația în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere sau carduri de vacanță, agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare inițială, mai puțin penalitățile aferente, sau îi poate oferi călătorului un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.

7. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, Agenția nu poate restitui călătorului contravaloarea voucherelor de vacanță în bani. Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar dacă voucherele nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.

În situația în care călătorul efectuează plata către agenție prin transfer bancar, acesta va suporta toate costurile bancare.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. Agenția va asigura desfășurarea corespunzătoare a serviciilor turistice ce întră în componența pachetelor de servicii turistice, va pune la dispoziția călătorului informațiile ce vizează pachetele de servicii turistice și va respecta derularea serviciilor turistice prevăzute în oferte și/sau în contractul încheiat cu călătorul.

4.2. Agenția va anunța călătorul, într-un termen rezonabil, despre orice modificare adusă pachetului de servicii de călătorie.

În situația în care se vor efectua modificări semnificative ale principalelor caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a din OG nr. 2/2018 iar Agenția nu va putea îndeplini cerințele speciale prevăzute la art. 7 alin. 3 lit. a din O.G. nr. 2.2018 sau mărește prețul pachetului de servicii turistice cu mai mult de 8% în conformitate cu art. 11 alin. 2 din O.G. nr. 2/2018, Agenția are obligația de a informa călătorul despre faptul ca acesta are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil, respectiv în termen de cel mult 48 ore, să accepte modificarea propusa sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare, cu posibilitatea ca Agenția să ofere un alt pachet de servicii turistice, de o calitate echivalentă sau superioară, iar călătorul să accepte acest pachet. Dacă modificările aduse contractului privind pachetele de servicii sunt de natură a scădea calitatea sau costul pachetului, călătorul are dreptul la o reducere a prețului sau la compensarea cu un alt pachet de servicii de călătorie.

În situația în care călătorul alege încetarea contractului, fără a accepta un alt pachet de servicii turistice, Agenția are obligația de a restitui toate plățile efectuate de către sau în numele călătorului în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data încetarii contractului, fără a se achita alte costuri/penalități/despăgubiri, etc.

4.3. Agenția are obligația de a soluționa cu promptitudine, prin reprezentanții săi, eventualele reclamații ale călătorilor transmise prin intermediul adresei de e-mail și/sau adresei poștale înscrisă în cartea de identitate.

4.4. În situația în care numărul de persoane înscrise pentru participarea la programul turistic/pachetul de servicii de călătorie este mai mic decât numărul minim stabilit în programul turistic și/sau în contract, Agenția va informa călătorii despre următoarele posibilități: încetarea contractului și rambursarea completă către călător a plăților efectuate pentru pachetul de servicii de călătorie, fără plata unor despăgubiri suplimentare sau înlocuirea serviciilor de călătorie cu alte servicii.

Informarea va fi efectuată:

– cu 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;

– cu 7 zile calendaristice înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează 2 si 6 zile;

– cu 48 ore înainte de începerea executării pachetului în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 2 zile.

4.5. În situația în care Agenția nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, va aduce acest lucru la cunoștință călătorului, fără întârziere și înainte de începerea executării contractului, rambursând, în termen de cel mullt 14 zile calendaristice de la încetarea contractului, suma achitată de către călător sau în numele acestuia, fără a se achita însă alte costuri/penalități/despăgubiri etc.

4.6. Agentia răspunde față de călător în ceea ce privește buna desfășurare a pachetului de servicii de călătorie și garantează, conform O.G. nr. 2/2018, executarea acestuia în condițiile în care sumele încasate de la călător, reprezentând prețul pachetului de servicii de călătorie sunt achitate Agenției.

În condițiile O.G. nr. 2/2018 Agenția organizatoare oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în masura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare. Garantia este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil. Aceasta se refera la valorile tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor în legătură cu pachetele, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite/plățile finale și finalizarea pachetelor, precum și de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a agenției organizatoare. Călătorii beneficiază de protecția împotriva insolvenței agenției organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de la locul în care se efectuează vânzarea pachetului. Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența agenției organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția organizatoare a obligațiilor contractuale asumate cu aceștia și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere. Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acorda fără întârzieri nejustificate, după solicitarea călătorului, ce se va adresa Agenției.

În temeiul Ordinului nr. 1183/2018 al Ministerului Turismului, Agenția organizatoare va efectua raportarea informatiilor privind activitatea de organizare a serviciilor turistice prin transmiterea, în scris, a Declarației prevăzuta în Anexa nr. 1 a Ordinului.

4.7. Agenţia își rezervă dreptul de a efectua modificări privind ora sau locul de îmbarcare. Aceste modificări pot fi operate din motive independente de Agenție, respectiv ca urmare a modificărilor efectuate de parteneri și/sau ca urmare a condițiilor meteorologice. Agenția va comunica, în cel mai scurt timp posibil, aceste modificari călătorului.

  Agentia își rezervă dreptul de a modifica unitățile de cazare menționate în ofertă, având obligația de a oferi călătorului cea mai apropiată variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară, fără ca modificarea să aibă consecințe asupra prețului achitat de călător. Agenția va putea oferi servicii de călătorie în compensare, în măsura în care călătorul acceptă compensarea cu alte servicii de călătorie și își expriă acordul în acest sens. Agenția are obligația de a aduce la cunostința călătorului această posibilitate de compensare.

  4.8. În situațiile independente de Agenție, generatoare de cazuri de overbooking, Agenția are obligația de a oferi călătorilor o alta variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară, fără ca modificarea să aibă consecințe asupra prețului achitat de călător, iar, în situația în care pot fi asigurate doar spații de categorie inferioară celor contractate, Agenția va rambursa diferența de preț. Agenția va putea oferi servicii de călătorie în compensare, în măsura în care călătorul acceptă compensarea cu alte servicii de călătorie și își exprimă acordul în acest sens.

 4.9. Agentia furnizează călătorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agentia poate furniza călătorului un bon de comandă, dacă consideră necesar fără a constitui însă o obligație în sarcina sa.

În înțelesul prezentului contract se consideră comunicare făcută în scris inclusiv comunicarea făcută prin poșta electronică (e-mail). Comunicarea se consideră a fi efectuată în prima zi lucrătoare ce urmează zilei în care a fost expediată comunicarea. Călătorul are la dispoziție un termen de 48 de ore pentru a informa Agentia cu privire la decizia sa. În cazul lipsei unui răspuns în termenul menționat mai sus, se consideră că acesta a acceptat modificările propuse de Agentie și nu mai poate înceta contractul sau solicita vreo despăgubire.

4.10. Agentia nu răspunde și nu îi pot fi imputate întarzierile înregistrate în timpul derulării programului turistic din motive care nu îi sunt imputabile (ex.: întarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalități vamale, greva transportatorilor, etc.).

 4.11.Agenția este răspunzătoare de executarea serviciilor de călătorie incluse în prezentul contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcin transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.12. Agentia are obligaţia să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms, whatsapp etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale şi/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agentiei;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

4.13. Agentia are obligatia să acorde prompt asistenţă adecvată călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita in special prin:

 (a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistență consulară;

 (b) acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu va depăși în niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

   4.14. Agenția are obligația, ca atunci când o parte semnificativă a serviciilor de călătorie nu poate fi executată, să ofere fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului de servicii de călătorie, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație. În cazul in care serviciile alternative propuse sunt de o calitate mai scazută decat calitatea serviciilor de călătorie contractate prin prezentul contract, Agenția va acorda o reducere adecvată a prețului. Agenția poate propune călătorului prestarea unor servicii suplimentare/alternative în contul reducerii oferite. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenția Organizatoare asigură repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător.

 4.15. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agențiile locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Agenție. Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată.

 4.16. Agentia nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.

4.17. Agenția se obligă sa informeze corect si complet călătorul, respectiv să furnizeze, în mod clar, inteligibil și bine evidențiat, informațiile standard prevăzute la art. 5 din O.G. nr. 2 / 2018, ale căror prevederi declară că le cunoaște, le înțelege și le însușește.

4.18. Agentia are obligația ca înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii turistice, să furnizeze călătorului informații cu privire la toate modificările ce vizează informațiile precontractuale, dar și cu privire la comisioanele, taxele, tarifele practicate de terți-parteneri și/sau terți-furnizori de servicii suplimentare, neincluse în pachet, penalitățile de încetare sau alte costuri suplimentare, informare ce trebuie efectuata într-un mod clar, inteligibil și bine definit.

4.19. Agenția are obligația de a aduce la cunostința călătorului faptul că acesta din urmă răspunde pentru toate pagubele pe care le produce pe parcursul desfășurării pachetelor de servicii turistice și că aceste pagube sunt în sarcina sa, precum și faptul că aceste pagube trebuie achitate înainte de incheierea pachetului de servicii.

 4.20. Agenția are obligația de a aduce la cunostința călătorilor faptul că unitățile de cazare sunt clasificate de autoritățile abilitate din țara/țările de destinație.

4.21. Agenția se obligă să aducă la cunoștința călătorului despre posibilitatea și necesitatea încheierii poliței de asigurare medicală și/sau poliței de asigurare storno și să îi informeze despre prestațiile neincluse în pachetul de servicii turistice, precum și despre condițiile de călătorie în străinătate, inclusiv condițiile ce trebuie îndeplinite pentru călătoriile cu minori, indicând site-ul MAE în vederea consultării. Călătorul declară că înțelege, își însușește și acceptă, în mod expres, prevederile prezentei clauze contractuale.

V. Drepturile şi obligaţiile călătorului

5.1. Călătorul are dreptul la o informare corectă și completă cu privire la pachetul de servicii oferit de Agenție, inclusiv cu privire la tariful acestuia, astfel încat să nu fie posibile interpretări echivoce. Călătorul declară că a primit, își însușește și înțelege aceste informații în perioada precontractuală.

5.2. Călătorul are dreptul să aducă la cunostința Agenției solicitările sale speciale în perioada precontractuală, urmând a fi incluse în contract, dacă sunt acceptate. Nicio cerință specială a călătorului nu se consideră acceptată dacă nu este înscrisă în contract.

5.3. Renunțarea în totalitate sau în parte la serviciile de călătorie numai a unuia sau a mai multor călători pentru care a fost încheiat un singur contract, nu dă dreptul celorlalți participanți să beneficieze de serviciile la care au renunțat ceilalți (ex.: utilizarea locului în mijlocul de transport, a camerei la cazare, a meselor, etc, indiferent de natura relațiilor dintre semnatarii contractului (familie, prieteni, colegi, etc) ).

5.4. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil.

În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată Agentiei (debitorului cedat). Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

Agenția va informa persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile și nu depășesc costurile suportate efectiv de agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie. Agenția va prezenta persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

Serviciile turistice achitate total sau parțial cu vouchere/card de vacanță nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art. 7 alin.1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

  5.5. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12.00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus sunt în sarcina exclusivă a călătorului.

5.6. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească Agenției o penalitate de încetare adecvată și justificabilă. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de călătorie contractat.

5.7. Prin excepție, călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie în aceste condiții călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.

5.8. În situatia în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, costurile generate de modificare îi revin in exclusivitate. Agenția va da curs cerinţelor călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către călător. În situația în care călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea de penalităţi, la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.9. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.10. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.11. Călătorul ia cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

 5.13. Agenția recomandă călătorului contactarea Agenției cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.14. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.15. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Călătorul va achita contravaloarea daunelor produse înainte de încheierea călătoriei.

5.16. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.17. Călătorul are obligația de a comunica, fără întârzieri nejustificate, orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării serviciului de călaătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ținând cont de circumstanțele cazului.

5.18. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu prevederile contractuale privind pachetul de servicii de călătorie, Agenţia remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediată;

b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

În situatia de mai sus, în cazul în care agenţia de turism nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului sau o despăgubire adecvată.

În cazul în care agenţia de turism nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil în conformitate cu prevederile OG nr. 2/2018, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenţia de turism refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

5.19.Călătorul suportă taxele care nu sunt incluse în valoarea pachetului de servicii turistice.

5.20. Călătorul declară că înțelege, își însușește și acceptă, în mod expres, prevederile privind drepturile și obligatiile ce ii revin.

5.21.Călătorul este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise catre Agenție (nume/prenume călători, data de naștere, informații necesare pentru efectuarea rezervării de către agenție (de exemplu: perioada, destinație, unitate de cazare, etc.). Ulterior, dacă se constată că informațiile transmise de călător sunt eronate ori incomplete, iar acestea generează diferențe de preț impuse de modificarea rezervării (dacă este posibil), diferențele de preț vor fi suportate exclusiv de catre călător.

VI. Obligația de a acorda asistență. Reclamaţii, despăgubiri.

6.1. Călătorul va adresa mesaje, cereri sau reclamații în legătura cu executarea pachetului de servicii de călătorie, în mod direct Agenției, fără întârzieri nejustificate, urmând ca Agenția să răspunda călătorului, fără întârzieri nejustificate și într-un termen rezonabil.

În măsura în care situația o va impune, iar călătorul își va exprima acordul în acest sens, Agenția va oferi în compensare servicii turistice sau pachete de servicii de călătorie.

6.2. În nicio situație Agenția nu va răspunde în cazul în care călătorul este nemulțumit de modul de rezolvare a reclamațiilor legate de aspecte ce nu vizează modalitatea de executare a pachetelor servicii turistice oferite de Agentie.

6.3. Agenția nu va răspunde, în niciun caz, pentru situațiile în care paguba a fost cauzată de producerea unui/unor evenimente acoperite de polița de asigurare medicală sau de asigurarea de călătorie (tip storno), care au fost sau puteau fi încheiate de călător înainte de plecarea în călătorie, Agenția având obligația informării călătorilor despre aceste polițe.

Agenția va acorda asistență adecvată, fără întârzieri nejustificate, călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanțele prevăzute la art. 14 alin. 16 din O.G. nr.2/2018, în special prin:

a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistență consulară;

b) efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

În cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate, în mod intenționat sau din propria neglijență, iar activitățile de mai sus presupun costuri efectuate de către Agenție, pentru aceste activități se poate percepe un comision rezonabil pentru o astfel de asistență. Comisionul nu poate depăși costurile efective suportate de Agentie.

6.4. Călătorul are obligația de a informa, fără întârzieri nejustificate, Agenția în legatură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu turistic inclus în contractul privind pachetul de servicii turistice. Sesizările efectuate după finalizarea executării pachetului de servicii turistice și care vizează aspecte legate de derularea la fața locului a pachetului de servicii turistice nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care unul din serviciile turistice nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agenția remediază neconformitatea ce îi este imputabilă, cu excepția unuia din următoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediată;

b)remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității si de valoarea serviciilor turistice afectate.

În cazul in care neconformitatea afectează, în mod substanțial, executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil, călătorul poate alege încetarea contractului privind pachetul de servicii turistice fără plata unei penalități de încetare sau continuarea cu reducerea prețului și/sau plata de despăgubiri ori compensarea cu alte servicii turistice alternative.

Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse întrucât nu sunt comparabile cu cele ce fac obiectul contractului sau reducerea prețului este inadecvată, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse atunci când o parte semnificativă din serviciile turistice nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii turistice, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

Atunci când o parte semnificativă din serviciile turistice nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii turistice, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.

În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii turistice din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu va depăși două nopți pentru fiecare călător.

6.5. Se vor lua in considerare numai reclamațiile făcute în nume personal.

6.6. Agentia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.7. Agenția nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenția.

   6.8. Datele de contact:

a) Date de contact ale Agenţiei:

    Telefon: 0368 008 008/ 0773 823 466

    Fax: 0368 008 008

    E-mail: office@neotour-brasov.ro

b) Date de contact reprezentant local al Agenției/Agenției Organizatoare:

Telefon: …………………………

Email: …………………………..

VII. Renunțări, penalizări.

 7.1. Călătorul poate anula executarea pachetului de servicii turistice, respectiv poate înceta contractul privind pachetul de servicii turistice în orice moment înainte de începerea executării pachetului, însă este obligat să plătească Agenției o penalitate de încetare, după cum urmează:

a) 30% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare cu minim 30 de zile înainte de plecare/intrare.

b) 70% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare în intervalul 29-16 zile înainte de plecare/intrare.

c) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare în intervalul 15-0 zile înainte de plecare/intrare.

d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice în cazul ofertelor ce beneficiază de prețuri/tarife speciale (ex: tip “Early Booking”, “First Minute”, “Last Minute” etc) indiferent de data la care călătorul solicită renunțarea.

Sunt exceptate programele care au menționate în ofertă condiții speciale de înscriere/retragere și care se vor aplica cu prioritate.

7.2. În situația în care călătorul solicită modificarea datei de plecare, numelui călătorilor insotitori, unitatii de cazare, destinatiei etc., Agentia va percepe o penalizare egala cu penalizarea de anulare/incetare, in functie de momentul la care se anunta intentia de incetare. Tariful va fi recalculat la suma intreaga, dupa caz. Agentia poate percepe o taxa de modificare rezervare in cuantum de 10 euro/modificare pentru modificarile solicitate de catre turist si confirmate, daca pentru aceste modificari nu se percepe o alta penalizare iar efectuarea modificarilor nu implica costuri suplimentare efective pentru Agenție. Dacă efectuarea modificărilor presupune costuri suplimentare sau taxe de modificare solicitate de către prestatorii serviciilor incluse în pachetul de servicii de calatorie (transport, cazare, avion, masa), cuantumul acestor penalizări/taxe de modificare se va cumula cu taxa de modificare/penalizările datorate de călător.

7.3. În cazul în care plata pentru serviciile turistice interne a fost făcută parțial sau integral cu vouchere sau carduri de vacanta, penalizarea se va deduce din valoarea voucherelor de vacanță. Dacă penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor, diferența care depășește valoarea voucherelor de vacanță se va reține din valoarea achitată prin alte instrumente de plată. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decat valoarea penalizării, diferența nu se restituie nici în vouchere și nici în numerar în cazul în care călătorul nu dorește un alt serviciu turistic.

7.4. În situația în care călătorul își manifestă dorința de a achiziționa un alt serviciu de călătorie, pentru o perioadă ulterioară, atunci diferența dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizării se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de servicii de călătorie este de maxim de 7 zile de la data rezilierii contractului/renunțarea la serviciile de călătorie inițiale. În cazul în care călătorul nu își exprimă opțiunea în această perioadă, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de călătorie ulterior.

7.5.. Agenția are obligația de a informa și de a solicita călătorului să efectueze plata contravalorii serviciilor turistice, conform termenelor de plată, într-unul din conturile bancare ale acesteia sau prin altă metodă de plată agreată de Agenție.

7.6. În cazul în care călătorul a contractat un pachet de servicii de călătorie al Agenției, pentru care a achitat avans, însă nu achită diferența de preț, respectiv ratele aferente, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervarea cu reţinerea penalizărilor corespunzătoare.

7.7. Agenția nu va răspunde în niciun fel față de călători și are dreptul de a anula rezervarea, de a refuza executarea pachetelor de servicii turistice ce fac obiectul contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate cu călătorii în situația în care aceștia din urmă nu au virat integral, conform termenelor de plată, contravaloarea serviciilor turistice către Agenție, călătorii aflați în astfel de situații fiind în culpă.

7.8. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

7.9. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acestuia.

7.10. Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de graniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. În această situație Agenția nu va restitui călătorului contravaloarea pachetului de servicii de călătorie.

7.11. Penalizările se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie întrucât documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conform normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriul ţării din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

7.12.Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Agenția de la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7.13. Toate sumele datorate de călător se vor reţine de către Agenție din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

7.14. Agenția nu răspunde pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

În cazul unor evenimente neprevăzute ce vizează situații grave și în cazul în care sunt modificate rezervări deja confirmate, penalizările aplicate vor fi cele percepute de furnizorii locali de servicii turistice sau cele prevăzute în ofertele Agenției.

   VIII. Asigurări

8.1. Conform prevederilor O.G. nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legătura cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism și în legătura cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din O.G. nr. 2/2018, în măsura în care Agenția faciliteaza servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare City Insurance. Poliţa de asigurare nr. BN 1747 valabilă până la data de 22.02.2021 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism Neotour Braşov (https://neotour-brasov.ro/)

8.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garanția prevazută la art. 8.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectată de insolvența agenției intermediare sau călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

8.3. Valoarea despăgubirii:

8.3.1. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei Agenției intermediare.

8.3.2. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri şi călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, din cauza insolvenţei Agenției organizatoare, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului şi achitate de acesta în baza acestui contract, la care se adaugă costul repatrierii.

8.3.3. În cazul în care călătorul a beneficiat de repatriere în condițiile art. 8.2.:

a) Călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la Asigurator, în situația în care repatrierea intervine ca urmare a nerespectării de către Agenție a obligaţiilor contractuale față de partenerii săi;

b) Călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate şi achitate de acesta în baza prezentului contract, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, în cazul insolvenţei Agenției organizatoare.

8.3.4. Asiguratorul poate propune călătorului o ofertă de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. În situația în care călătorul acceptă oferta propusă, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.

8.4. Condițiile de despăgubire:

8.4.1. Călătorul va anunța imediat Asiguratorul prin telefon sau fax în cazul în care Agenția aflată în stare de insolvenţă nu efectuează repatrierea sa.

 8.4.2. În cazul în care călătorul solicită de la Asigurator rambursarea sumelor achitate şi/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, în copie, către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire având obligaţia să păstreze documentele justificative, în original.

8.4.3. Călătorul poate solicita Agenției aflate în stare de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii astfel:

a) în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței Agenției, dacă aceasta a survenit ulterior datei încheierii pachetului neexecutat/executat parţial;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii executării pachetului în situaţia în care declararea insolvenței este anterioară acesteia.

8.4.4. În situaţia în care se dispune radierea Agenției ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct Asiguratorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.

8.4.5. În situaţia prevăzută la alin. 8.3.2., călătorul poate solicita Agenției rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.

8.4.6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., după caz, Călătorul notifică în scris Asiguratorul în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate de acesta şi/sau a costului repatrierii.

8.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., după caz, călătorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative care cuprind cel puţin următoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;

b) confirmările de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., după caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitanţe, ordine de plată), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;

d) copiile documentelor de transport şi cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către Asigurator a documentelor justificative de la călător.

8.4.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plăteşte sumele datorate călătorului, acesta restituie Asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii sumelor de la Agenție.

8.5. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în Agenție despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției , deoarece aceasta are doar calitatea de intermediar între călător și asigurator.

Călătorul/Reprezentantul călătorului declară, pe propria răspundere, că a primit toate informațiile referitoare la achiziționarea asigurării medicale de călătorie, a asigurării Storno, că a informat toate persoanele înscrise în rezervare despre prevederile acestor asigurări precum și despre toate consecințele legate de neîncheierea acestora.

Doresc să închei următoarele asigurări:

Asigurare medicală de călătorie:   DA NU

Asigurare storno:   DA NU

IX. Forța majoră

9.1.Forța majoră este un eveniment extraordinar și extern a cărui întindere și durată nu depind de controlul Părții care îl invocă, produs după semnarea prezentului Contract și care împiedică executarea obligațiilor asumate de Părți conform acestuia. Nu constituie evenimente de forță majoră spre exemplu: reorganizarea sau falimentul uneia dintre Părți, greva, etc.

9.2. Niciuna dintre Părțile contractante nu va fi considerată responsabilă de neîndeplinirea totală sau parțială sau de îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor ce îi revin dacă aceasta se datorează unei cauze de forță majoră.

9.3. Partea contractantă care invocă un astfel de eveniment este obligată să anunțe în scris cealaltă Parte în maximum 1 zi de la data apariției cauzei de forță majoră. Dovada producerii cauzei de forta majora revine Părții care o invocă într-un termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției cauzei de forță majoră și se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competentă, potrivit legii.

9.4. Neîndeplinirea obligatiei de aducere la cunoștință și de dovedire a cauzei de forță majoră în termenul și condițiile stabilite în acest articol face inoperantă cauza exoneratoare de răspundere. Pe durata producerii cauzei de forță majoră și ulterior, Părțile sunt obligate sa depună toate diligențele necesare reducerii și înlăturarii efectelor negative produse de eveniment.

X. Alte clauze

10.1. Prin prezentul contract părțile, de comun acord, convin că despăgubirea care trebuie plătită de Agentie, atunci când aceasta este datorată călătorului, nu poate depăși valoarea serviciilor turistice ale cărui beneficiar este acesta.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

10.5. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției.

10.6. Călătorul declară că anterior încheierii prezentului contract, în informațiile precontractuale Agenția i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, serviciile incluse in pachet, informatii generale despre regimul vizelor si pașapoartelor și privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agentia de turism organizatoare, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boala sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

10.7. Dacă prezentul contract este pus integral la dispoziția Călătorului pe un suport durabil, sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, website-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligația de informare a Călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, iar contractul este considerat astfel încheiat, nefiind necesară încheierea în formă scrisă pe suport hârtie.

XI. Protecția datelor cu caracter personal

11.1. Călătorul autorizează Agenția să prelucreze datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E. 679/2016.

11.2. Agenția trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

11.3. Agenția este conștientă de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, aceasta confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestora,

● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

11.4. Agentia poate utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

11.5. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Agentia va lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

● va împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

● va preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

● se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

● se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

● se va asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

● se va asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract incheiat între Părți;

● se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

XII. Producerea de soluționare alternativă a litigilor (”SAL”)

12.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care călătorului, în calitate de consumator, i se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le poate avea cu comerciantul, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea pachetului de servicii de călătorie. Astfel, reclamațiile împotriva Agenției, în calitate de comerciant, sunt prezentate voluntar de către călător, în calitate de consumator, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid si echitabil.

12.2. Directia de soluționare alternativă a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din prezentul contract.

12.3.Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL și legislația aplicabilă poate fi consultata la adresa: http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal

XIII. Clauze finale

13.1. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

13.2. Contractului îi sunt aplicabile și va fi interpretat conform legilor din România.

XIV. Prevederi legislative

Ordonanța Guvernului nr.2/2018 este accesibilă pe site-ul web
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233

Extras din Ordonata Guvernului nr 2/2018:

Art. 5 alin. 1 lit. a – O.G. nr. 2/2018

(1) Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, agenția de turism organizatoare și agenția de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informațiile standard prin intermediul formularului din partea A sau B, după caz, din anexa nr. 1, precum și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului:

(a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:

(i) destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;

(ii) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere;

(iii) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;

(iv) serviciile de masă oferite;

(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;

(vi) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;

(vii) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;

(viii) situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;

b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;

c) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;

d) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;

e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul prevăzut la art. 13 alin. (5) lit. a) înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr;

f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;

g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism organizatoare, în conformitate cu art. 13 alin. (1) și (2);

h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

Art. 7 alin. 3 lit. a – O.G. nr. 2/2018

(3) Contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau confirmarea contractului prezintă întregul conținut al acordului care include toate informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și următoarele informații:

a) cerințele speciale ale călătorului pe care agenția de turism organizatoare le-a acceptat.

Anexe ale prezentului contract sunt:

 Informare precontractuală

 Oferta / Program

 Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, ambele cu aceeasi valoare juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Agenţia de turism,Călătorul,
Neotour BraşovNume şi prenume:…………………….
Reprezentant legal (Nume şi prenume)       
 Semnătura:……………………………………..    Semnătura:………………..